Information till boende

IMG_0223
Vi hoppas att du skall trivas i vår samfällighet.

Samfällighetsföreningen består av fastigheterna Tackjärnsvägen 2-60 (jämna nummer)
I och med att du bor i en samfällighet med gemensamma anläggningar förbinder du dig också att följa områdets regler, samt att delta i gemensamma aktiviteter. Det är lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150) som styr oss.

Vårt gemensamma ansvar
Gemensamhetsanläggning omfattar: Vägen, gångvägar, förråd, lekplats, grönytor, planteringar, färskvatten- och dagvatten- ledningar, gatubelysning, central-TV-anläggning, kabel-TV mm.

Jour vecka
Cirka två ggr/år har du jourvecka enligt en jourlista vilket innebär att du from söndag till söndag har ansvar för att sommartid: klippa gräset och plocka upp skräp och vintertid skotta bort snö och sanda halt underlag på de gemensamma gångvägarna. Nyckeln vandrar runt mellan husen och bytesdagen är på söndagar. Den som inte kan ansvara för sin vecka kan byta med någon annan.

Arbetslördagar
Två gånger per år har vi alla skyldighet att delta i dem gemensamma arbetslördagarna. Då klipper vi häckar, gräver i rabatter, städar och reparerar. Ställ upp och fullgör din skyldighet vid städdagarna för allas trevnad och komfort i vår samfällighet.

Eget ansvar
Varje fastighet har ansvar för gatan utanför sitt eget staket, ett område som skall skötas. Målsättningen är ett rent och fint område där varje fastighetsägare är mån om att hålla det området städat och fritt från snö respektive skräp, grus m.m.

Större arbetsinsatser
Styrelsen kan kalla till separata insatser, ex vis vid större underhållsarbeten, underhåll av lekplatsen mm. Detta för att spara pengar åt samfälligheten.

Årsmöte
En gång om året har samfälligheten årsmöte. Detta hålls under mars månad. Kallelse till årsmötet kommer i brevlådan. Till detta årsmöte har alla möjlighet att lämna in förslag på förändringar och förbättringar.
Förbered gärna ditt förslag genom att lämna in en motion senast under januari månad. Ärendet tas upp på årsmötet för beslut. Majoritetsbeslut gäller på årsmötet.
Styrelse eller boende kan även kalla till extra föreningsmöte om något som kräver gemensamt beslut skall fastslås.

Biltrafik inom området
Kör mycket försiktigt! Utsätt inte våra impulsiva lekande barn för risken att bli påkörda.
Inget får hindra ambulans och brandkår.
Klipp häckar och buskar så att sikten inte skyms. Det är ett säkerhetskrav.
Parkera inga bilar under någon längre tid på gatan den är för smal för det och hindrar framkomligheten av t ex brandbilar, ambulanser. Detta gäller på hela gatan utan undantag.

Lekplatsen
Utrustningen på lekplatsen kontrolleras fortlöpande. Om du upptäcker något som bör åtgärdas – kontakta styrelsen.
Hjälp till att hålla rent och snyggt, plocka upp skräp och glas.

Snöskottning och sandning
När det snöat måste du själv skotta och sanda på området närmast din fastighet. Du är som fastighetsägare juridiskt ansvarig för följderna om någon halkar och blir skadad.
Den som har jour ansvarar för skottning och sandning på gångvägar, trappor etc.

Tvätta bilen (länk till pdf-fil)
Information från Kalmar kommun ang. biltvätt hemma.

Kabel-TV
Området har anslutning till kabel-tv. För mer information om nuvarande kanaler och kanalplatser kontakta styrelsen.
Kanaler byts ut ibland eller utgår. Detta är helt utanför samfällighetens ansvar.

När du flyttar
Ägarbyte skall anmälas till styrelsen. Tala om namnet på den nye ägaren.
Samfällighetsavgifter skall regleras mellan säljare och köpare. Tänk på att informera den nya ägaren, om hur det är att bo i vår samfällighet!

Styrelsen
Namn på aktuell styrelse finns i årsmötesprotokollet och på vår hemsida. Protokollen delas ut till samtliga fastighetsägare, samt publiceras på föreningens hemsida.

Hälsningar från styrelsen för Samfällighetsföreningen Smedskjortan Norra